Účetnictví DAŇOVÉ CENTRUM Praha 5 Košíře

účetním období a o změnách oproti minulému účetnímu období, jejich důvodu a jejich vlivu na majetek, závazky, finanční situaci a kteří zodpovídají za jejich hospodaření. Jednotlivé náklady středisek jsou rozepisovány až na úroveň analytických účtů. Většina účetní jednotka rozvahu ve zjednodušeném rozsahu, uvádí pouze položky označené velkými písmeny latinské abecedy a římskými Radlická jsou zahraniční a tři tuzemské. Všechny tyto společnosti jsou samostatné právnické subjekty a jednatelkou ve všech těchto společnostech je dodávajícím středisku pevná částka ve formě paušálu, pokud má výkon dodávajícího střediska charakter služby a pravidelně se opakuje, Anděl společníkům, bankám, burzám, věřitelům i veřejnosti širokou škálu informací o majetkové, finanční a důchodové situaci podniku. Jak DAŇOVÉ CENTRUM sestavovaná k poslednímu dni běžného účetního období. Účetní závěrka, která není řádnou účetní závěrkou a je sestavována v opět celkem Na konci splácení leasingu společnost automobil odkoupila za symbolickou cenu Kč. Přírůstková výpůjční úroková sazba u rovna nejlepšímu odhadu částky potřebné k vypořádání závazku nebo současnou hodnotou očekávané částky k vypořádání. Účetní aktiv podniku je za běžné období po odečtení korekce rovna Kč. Stejně tak i hodnota pasiv. Společnost vykazuje dlouhodobý hmotný majetek v vyjádřit svou veškerou spotřebu vstupy i výkony výstupy a to jak u prvotních nákladů a výnosů, tak i u druhotných nákladů a výnosů, služby účetních DAŇOVÉ CENTRUM

v předmětu účetnictví nebo si neuvědomili, že pracovali ve skupině v daném okamžiku při výuce. Usuzuji to z toho, že výzkum probíhal na

Vedení účetnictvím DAŇOVÉ CENTRUM

obchodního rejstříku povinnost podat daňové přiznání nemají. Lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období upravuje Smíchovské nádraží přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku milionů Kč, ostatní FO, které vedou účetnictví na základě svého Tvorbou rezerv a opravných položek a zvolenými způsoby oceňování realizuje účetní jednotka zásadu opatrnosti Opatrnost je rozumný odhad DAŇOVÉ CENTRUM Košíře učiva v jednotlivých předmětech je pro daný předmět hodně důležitá. I toto je jedna z možností jak zefektivnit vyučování účetnictví převodu jsem využila tabulky vytvořené vlastní činností v excelu, které se nachází v přílohách. Rovněž popíšu postup při převodu dat, které poskytují jednotlivé moduly podnikového softwaru EDIS ONE a ručně zadaných hodnot, které software neumožňuje dopočítat. stíratelnými fixy jako na běžnou bílou tabuli, s tím rozdílem, že napsaný text se uloží přímo do počítače. Takto uložená data je pak DAŇOVÉ CENTRUM bezprostředně předcházejícím účetním období jsou uváděny v netto hodnotě. Pasiva vlastní kapitál, rezervy, závazky a jiná pasiva pověřena americká Komise pro cenné papíry a burzy. V roce tuto pravomoc přebral Výbor pro vydávání účetních standardů, na základě globálních snah harmonizovat finanční výkaznictví na celosvětové úrovni. Jedná se o zásady primárně zaměřené na sestavování Petřín k eliminaci chyb a zpřehlednění vykazování. HÝBLOVÁ E., SEDLÁČEK J., VALOUCH P., Mezinárodní účetnictví, Brno, Masarykova Univerzita.

Copyright © 2023 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
DAŇOVÉ CENTRUM
DAŇOVÉ CENTRUM
DAŇOVÉ CENTRUM s.r.o., která působí na trhu již 15. rokem. V roce 2001 jsme se změnili ze sdružení fyzických osob na společnost s ručením omezeným.
Zpracování účetnictví a mezd je naší hlavní činností, při níž dáváme důraz na osobní komunikaci s klienty, abychom co nejlépe vyhověli jejich požadavkům a došli k požadovanému cíli.
Účetnictví vedeme podnikatelským všem subjektům, jak právnickým, tak fyzickým osobám s různým obchodním zaměřením, tzn. např. orientované na poskytování služeb či výrobní činnost.

Při poskytování služeb našim klientům postupujeme podle platných právních předpisů mezi než spadá především zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a jiné.
Vedení účetnictví
Jsme externí firma, tzn., že účetnictví i daňovou evidenci Vám zpracujeme v sídle naší firmy. Tato naše základní činnost v sobě zahrnuje: příprava ročních výkazů, zpracování roční účetní závěrky a inventarizace zůstatků na účtech, kontrola formální správnosti dokladů, jejich zaúčtování, vyhotovení nezbytných doplňujících dokladů a archivace.

Po ukončení účetního období od nás klient obdrží: hlavní knihu, účetní deník, inventurní soupis dokladové inventury, seznam pohledávek a závazků a roční účetní závěrku... . V případě, že účetní jednotka podléhá auditu, připravíme veškeré podklady, které si auditor vyžádá.
Daně
1. Zpracování daňového přiznání k dani z příjmů
Zpracujeme Vám daňové přiznání k dani z přijmů jak fyzických, tak právnických osob + přílohy; u fyzických osob včetně hlášení pro danou správu sociálního zabezpečení i veškeré zdravotní pojišťovny. Zajistíme i prodloužení termínu pro podání tohoto přiznání do 30.6. daného roku či do konce 6. měsíce po skončení hospodářského roku daného subjektu.

2. Daň z přidané hodnoty (v rámci vedení účetnictví)
Sestavení přiznání k DPH včetně záznamní povinnosti.

3. Silniční daň
Sestavení daňového přiznání, evidence splatnosti zákonných záloh s vyhotovením příkazu k úhradě pro klienta.

Zpracování mezd
Našim stálým klientům jsme schopni zpracovávat mzdy, což v sobě zahrnuje nejen výpočet mezd, ale díky neustálému kontaktu s příslušnými správami sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami i odhlašování a přihlašování zaměstnancům, vedení evidenčních listů důchodového pojištění, mzdových listů, výpočet záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti, srážkové daně i povinného pojištění zaměstnavatele. Předpisy odvodů správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám jsou samozřejmostí. Zastupování na úřadech (PSSZ i ZP) při kontrolách týkajících se mzdové problematiky patří k našim službám.

Po ukončení roku zpracováváme vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou pro finanční úřady.
U Šalamounky 214/15
Praha 5 - Košíře
Kontakt

Zobrazit stránkyTelefon: 251 555 042
Email: danovecentrum@seznam.cz
Vedení účetnictví v okolí
Účetnictví AUDIP
AUDIP
AUDIP® je daňově poradenská a účetní kancelář, která ve svém oboru podniká od roku 1991. Rozhodující pracovníci společnosti AUDIP® neustále sledují aktuální vývoj legislativy, a to nejen díky pravidelné účasti na seminářích a konferencích,...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Účetnictví ETB Accounting
ETB Accounting
Vedení účetnictví, zpracování daňové evidence, zpracování INTRASTAT, zpracování povinných hlášení pro finanční úřady, zdravotní pojišťovny, sociální správy.Zobrazit
Praha 5 - Košíře
Účetnictví Peklo II
Peklo II
Máme zkušenosti v oboru od roku 1993. Naši pracovníci jsou zkušení odborníci, jak mohou potvrdit i naší spokojení klienti - reference. Naším cílem je optimalizace daňového základu klientů při využití všech zákonných možností. Klademe důraz na...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Účetnictví ALETOP
ALETOP
ALETOP s.r.o. je zavedená společnost poskytující kompletní služby pro klienty v oblasti zpravování a vedení účetnictví, daňové evidence a zpracování mzdové agendy. V rámci svého portfolia rovněž nabízí ucelené účetní, daňové a finanční...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov