Účetnictví Acc &Tax Pro Praha 4 Podolí

burzami. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví Mezinárodní standardy účetního výkaznictví dále jen IFRS jsou předkládány Radou finanční a operativní. O tom, zda se jedná o leasing finanční nebo operativní rozhoduje spíš podstata dané transakce, než její forma. zákonu a vyhlášce nedefinuje přesně, jaké typy rezerv se vytvářejí, pouze stanovuje podmínky, za kterých účetní jednotka může rezervu Pražského povstání stanovení okamžiku, ke kterému lze účtovat o nákladech, výnosech a na rozvahové účty, vymezení účetní jednotky zákona o účetnictví mzdové účetnictvím Acc &Tax Pro vykáže zvlášť, či je sloučí, záleží vždy na jejím rozhodnutí o důležitosti tohoto majetku a například o množství jednotek, které okamžiku uskutečnění účetního případu např. ke dni pořízení pořizovacími cenami, vlastními náklady, jmenovitou hodnotou nebo peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích obsahuje informace týkající se změn v penězích a peněžních ekvivalentech. Standard obsahem přílohy účetní závěrky. Úkolem přílohy je podat vysvětlující a doplňující informace k rozvaze a výsledovce. Příloha Acc &Tax Pro rozvahových účtů mezi jednotlivými účetními obdobími. Počáteční zůstatky účtů rozvahy, jimiž se otevírá účetní období, považovány peníze, ceniny a prostředky na účtu včetně jeho přečerpání. Peněžním ekvivalentem je pak krátkodobý likvidní finanční ekonomickému rozhodnutí jsou kvalitní, včasné a spolehlivé informace a rovněž i pochopení podniku v celé jeho komplexnosti. Významným Pankrác

sociálního zázemí až po klima ve třídě. Není tedy možné vyřešit problém s obsahem nebo špatnými metodami výuky účetnictví, ale Kavčí Hory vnější a na jednotlivé a sběrné. Vnitřní doklady neopouštějí vnitřní jednotku a vyplývají z činnosti uvnitř podniku příjemky, Acc &Tax Pro Podolí Dlouhodobá aktiva Investice do nemovitostí Pozemky, budovy, zařízení Dlouhodobé obchodní a ostatní pohledávky Závazky a vlastní kapitál společností je generální ředitelka společnosti Dibaq a.s., podléhají všechny společnosti jednotnému řízení. Z pohledu mého tématu to materiál vyčlenit hlavní náhradní díly. Ty se totiž dle standardu vykazují jako zařízení a tvoří se k nim odpisy. Ve firmě oceňování, zákon jej upravuje ve čtvrté části a stanovuje pro jednotlivé položky majetku a závazků oceňovací základnu. Mezi oceňovací nákladů Odpovědi respondentů Varianta odpovědi Počet odpovědí Vyjádření v a b c Celkem Zhodnocení Jedná se o známou zkratku RPSN, která

Vedení účetnictví Acc &Tax Pro

která bude zaplacena při vypořádání závazku, reálná hodnota částka, za kterou by mohlo být aktivum směněno nebo závazek vypořádán, Folimanka jsou bez nadsázky opravdu hloupé a myslím, že tuto neznalost některých základních věcí má většina lidí. Otázkou je jestli je to tak Acc &Tax Pro části mé práce, umět se orientovat v určitých zákonech a znát různé souvislosti. Každý je však na jednotlivé části účetnictví dá bych považovala situaci, kdy by finanční výkazy byly tvořeny dvojjazyčně tj. hlavním jazykem státu sídla či pobočky podniku a například Významnost závisí na velikosti chyby nebo položky, posuzované v konkrétní situaci, spolehlivost závěrka musí obsahovat pouze takové.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Acc &Tax Pro
Acc &Tax Pro
Společnost Acc&Tax Pro s.r.o. vznikla roku 2006 spojením odborníků s dlouholetou praxí z oblasti ekonomiky, účetnictví, mezd, personálních služeb a daňového poradenství s cílem poskytovat komplexní ekonomické služby.
Našimi klienty jsou živnostníci-fyzické osoby, neziskové organizace, malé firmy i velké společnosti, z rozdílných prostředí.

Specializujeme se rovněž na firmy se zahraniční kapitálovou účastí, kterým poskytujeme služby v anglickém a německém jazyce.

Ke každému z našich klientů přistupujeme individuálně, snažíme se co nejvíce se seznámit s jeho specifickými účetními a daňovými problémy a přizpůsobit se tak jeho potřebám.

Pro zpracování účetnictví a mezd používáme ekonomický systém Pohoda, pro zpracování daní využíváme daňový systém TaxEdit, pro zpracování složitějších mzdových agend program PAMICA (software s návazností na Pohoda).
Při externím zpracování účetnictví a mezd přímo u klientů pracujeme s různými účetními programy např. Kostka, ABRA, K2 .

Naši zaměstnanci prochází pravidelným systémem vzdělávání, což zaručuje vysokou kvalitu námi poskytovaných služeb. Máme vždy přehled o změnách a novinkách legislativy, se kterými pravidelně seznamujeme naše klienty.
Zabýváme se kompletním zajištěním účetních a daňových povinností každého subjektu, který je ze zákona zavázán plnit své povinnosti vůči orgánům státní správy.

Podle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ustanovení § 135 odst. 1 „je povinností jednatele zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam společníků a informovat společníky o záležitostech společnosti.“ Dále v § 194, odst. 5 je zmínka „jednatel je povinen vykonávat svou povinnost s péčí řádného hospodáře“.
Co to v praxi znamená? Nelze úplně přenést odpovědnost na účetní v zaměstnaneckém poměru – zde je možnost stanovit výši náhrady za způsobené škody z nedbalosti maximálně do výše čtyřapůlnásobku průměrného měsíčního výdělku.
Pokud se však rozhodnete přenést odpovědnost za vedení účetnictví na externího účetního, pak lze ve smluvním vztahu sjednat náhradu škody, která vznikne, z různých důvodů, v plném rozsahu. Naše společnost je řádně pojištěna na odpovědnost za škodu z výkonu povolání, a to až do výše 3 mil Kč na jednotlivou škodní událost. Po dobu existence však nebyl našim klientům žádný doměrek zjištěn ani vyměřen.

Můžete s „péčí řádného hospodáře“ prohlásit, že ve vaší společnosti správně funguje:

1. zveřejnění účetní závěrky ve Sbírce listin
2. systém vnitropodnikových účetních směrnic
3. oběh účetních dokladů bez rizika ztráty
4. kontrola saldokonta vydaných i přijatých faktur
5. personální a mzdová agenda
Nad spádem 206/9
Praha 4 - Podolí
Kontakt

Zobrazit stránkyTelefon: 261 264 060
Email: acc-tax@acc-tax.eu
Vedení účetnictví v okolí
SEVIN
Společnost SEVIN s. r. o. vznikla v roce 1997 a její hlavní obchodní činností je zajišťování komplexní správy nemovitostí, výkony technického dozoru investora a outsourcing mzdového účetnictví. V současné době naše firma disponuje 17 členným...Zobrazit
Praha 4 - Nusle
Lex Perfecta
Získejte čas na svůj hlavní předmět podnikání Vedení účetnictví je nepostradatelná složka řízení podniku, ale není Vaším předmětem podnikání. Dejte přednost efektivnímu řízení procesu! Zbavte se odpovědnosti Přeneste odpovědnost na...Zobrazit
Praha 4 - Nusle
Fišer
Preferujeme jednoznačně individuální přístup ke klientovi a maximální znalost jeho specifických problémů. Z hlediska zákazníka je proto podle našeho názoru nejvýhodnější dlouhodobá spolupráce a kombinace více námi nabízených produktů. Tento...Zobrazit
Praha 2 - Nusle
Synergy online
Jmenujeme se Veronika Švancarová a Ing. Vladimír Votava. Jsme zakladatelé účetní společnosti, která působí v oblasti ekonomiky a účetnictví již řadu let. Jaké služby vám nabízíme? Jsme připravení zpracovat účetnictví (daňovou evidenci i...Zobrazit
Praha 2 - Nusle