Vedení účetnictví Praha západ Zlatníky

jako systém řízení podniku, který zahrnuje plánování, kontrolu, a poradní činnost pro management. V oblasti plánování pomáhá controlling ve výběru vhodných metod pro prognózování a plánování, v zajištění věcné a časové provázanosti podnikových plánů účetní Zlatníky popřípadě se controlleři přímo podílejí na tvorbě plánů, v zajištění takové struktury plánů, aby byla možná jejich kontrolovatelnost, v doporučení konkrétních nástrojů vedoucích ke splnění stanovených cílů, či v zajištění důsledné zpětné vazby. Controllingové útvary mohou být různě začleněny do organizační struktury podniku, popřípadě z ekonomického důvodu se může využít služeb externích odborníků. Controllingové oddělení většinou v praxi bývá zařazeno jako štábní útvar podřízený přímo managementu Zdiměřice společnosti. SYNEK, M. A KOL. Manažerská ekonomika. aktualiz. a rozš. vyd. Praha Grada, s. ISBN s.Masarykova univerzita Ekonomicko správní Zlatníky mzdová účetním fakulta Studijní obor Podniková ekonomika a management VYUŽITÍ NÁSTROJŮ MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ V PODNIKU Management accounting tools in the company Diplomová práce Vedoucí diplomové práce Autor Ing. Jana POKORNÁ Mgr. Bc. et Bc. Marie FALTÝNKOVÁ Brno, Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Katedra podnikového hospodářství Akademický rok ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Pro FALTÝNKOVÁ Marie Obor Podniková ekonomika a management Název tématu VYUŽITÍ NÁSTROJŮ MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ V PODNIKU Management accounting tools in the company Z á s a Kocanda

d y p r o v y p r a c o v á n í Cíl práce Analyzovat vybraný nástroj manažerského účetnictví v konkrétním podniku, porovnat jeho využití s teorií a navrhnout možná zlepšení pro řízení nákladů v podniku. Postup práce a použité metody V úvodu práce si autorka vedení účetnictvím Zlatníků zúží zkoumanou oblast na vybraný subsystém manažerského účetnictví. V teoretické části práce autorka s ohledem na vybranou oblast přiblíží konkrétní nástroj manažerského účetnictví, možnosti jeho využití pro řízení nákladů. Využije při tom současné poznatky z odborné literatury, včetně zahraniční např. články v odborných časopisech. V praktické části práce autorka analyzuje vybranou oblast manažerského účetnictví v konkrétním podniku. Zjištěný současný stav srovná s teorií a kriticky jej zhodnotí. Na základě Hrnčíře zjištěných nedostatků navrhne možná zlepšení v oblasti řízení nákladů pro podnik. Práce bude obsahovat ekonomické zhodnocení dopadů soukromých mateřských škol nejblíže Prahy západ Zlatníků

Účetnictví Zlatníky

návrhů. V práci se uplatní zejména obecně vědní metody analýzy a syntézy. K získání informací pro zpracování praktické části účetnictví Zlatníky poslouží písemné dokumenty typu interních podnikových směrnic, účetních dat a dalších písemných materiálů. Písemné podklady doplní údaje získané rozhovory s pracovníky konkrétního podniku. Rozsah grafických prací dle pokynů vedoucího práce Rozsah práce bez příloh Osnice stran Současná velká konkurence nutí podniky k tomu, aby zodpovědně analyzovali své náklady a výnosy. Neustálá kontrola a zájem o hospodárnost a efektivnost vynakládání těchto položek dává podnikům jasnou představu o náročnosti jejich aktivit a tím jim dává.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Zlatníkům
Lenka Kaufmanová
Nabízím vedení účetnictví, daňové evidence, mezd či zpracování daňových přiznání.¨¨Vyznat se ve světě účetnictví, sledovat aktuální legislativu či komunikovat s úřady … Uvolněte se a přeneste své starosti na nás. Máme lék na zdravé...Zobrazit
Praha západ - Dolní Břežany
CHRISTOF FINANCE
Řada společností využívajících služby externího vedení účetnictví se dostává do problému s aktuálností předávaných výstupů z účetních systému a s nutností vedení dvojí evidence účetních dokladů. Tento problém je takto zcela odstraněn...Zobrazit
Praha západ - Dolní Břežany
Ing. Jarmila Zouharová
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence. Poskytujeme účetní a ekonomické poradenství a auditorské služby.Zobrazit
Praha západ - Dolní Břežany
Ondřej Mikšík
Nabízím účetní služby: Pro fyzické i právnické osoby, které podnikají. Každý živnostník či firma, je závislá na správně vyhotovené účetní evidenci. S minimálními náklady pomohu ušetřit Váš čas i peníze a nabízím individuální...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
EKOFINALL s.r.o.
Jsme profesionálové, působící v oboru daní a účetnictví od roku 1994. Já a můj tým v rámci vedení účetnictví, daňové evidence a mzdové agendy zajišťujeme pro naše klienty kompletní účetní servis. Kvalitně a správně vedené účetnictví...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
NASHIRA
Vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování daňových přiznání.Zobrazit
Praha západ - Vestec
PROFIKOMPLET
Vyrábíme nápisy na štíty, výlohy, tabule, auta, textil, dále reklamní poutače a výstavní panely. Vytváříme informačně orientační systémy, světelné reklamy, A-stojany. Navrhujeme a tiskneme letáky, vizitky, firemní papíry, plakáty, prospekty,...Zobrazit
Praha západ - Vestec
LogiTax
Jsme renomovaná účetní firma poskytující služby v ekonomických oborech od r. 2006 jako přirozené pokračování individuálních potřeb jejího majoritního zakladatele. Své služby poskytujeme především malým a středně velkým společnostem, a to na...Zobrazit
Praha západ - Vestec
NEOTTIA Consulting
Zajistíme vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mzdové agendy a daňových přiznání. Neottie je účetní společnost se sídlem na Praze - západ, která poskytuje své služby již od roku 2004. Ve firmě se zaměřujeme především na externí...Zobrazit
Praha západ - Psáry
Darina Dolanská
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha západ - Psáry
Suchá
Dle české legislativy má podnikatel povinnost řádně vést účetnictví či daňovou evidenci tak, aby to splňovalo požadavky našich zákonů. Přenechte nám starosti vyplývající z neustálého sledování změn příslušných zákonů, nových...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Taxillus
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence pro podnikatele a neziskové organizace. Sestavíme veškerá daňová přiznání a komplexně zpracujeme mzdy. Dále zajistíme komunikaci s úřady, sestavení intrastu, reportingu a ostatní související služby.Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Sylva Marková
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence.Provádíme zpracování veškerého účetnictví i rekonstrukce a optimalizace.Zobrazit
Praha západ - Jesenice
AC - TAX
Zajišťujeme vedení účetnictví a daňovou evidenci.Zobrazit
Praha západ - Jesenice
VT Service
Nabízíme zpracování účetních dokladů malým a středním firmám, drobným podnikatelům a živnostníkům. Zajišťujeme vedení daňové evidence pro fyzické osoby i zpracování a podání daňového přiznání a měsíční přehledy na správu...Zobrazit
Praha 4 - Kunratice
Veronika Urbanová
Zabývám se externím vedením účetnictví a daňové evidence pro právnické a fyzické osoby Vedení účetnictví a daňové evidence Zpracovávání mezd Rekonstrukce účetnictví Zpracování všech daňových přiznání Odklad daňových povinností...Zobrazit
Praha západ - Zvole
Účetnictví - Zuzana Háková
Vedení daňové evidence s pokrytím celé Prahy vám zprostředkuje účetní Zuzana Háková, která se vedením účetnictví pro malé a střední podniky a živnostníky zabývá již od roku 2000.Zobrazit
Praha 4 - Modřany
KJ
KJ účetnictví a daně s.r.o., která byla založena v roce 2005 a navázala na předchozí zkušenosti zakladatelky pí Jaroslavy Kuklišové, která působí v oboru účetnictví již od roku 1992. Společnost KJ účetnictví a daně s.r.o. poskytuje komplexní...Zobrazit
Praha 5 - Zbraslav
HADRMAN
Jsme flexibilní a dynamickou firmou s bohatými zkušenostmi v oboru. Na trhu fungujeme pod živností od roku 2006. Od roku 2008 pak jako společnost Hadrman s .r. o. Tato firma vznikla ze zkušeností majitele společnosti z řízení Bytového družstva od roku...Zobrazit
Praha 4 - Kamýk
PREMISOFT
PREMISOFT s.r.o. je společnost, nabízející ucelený komplex služeb v oblasti poradenství pro ekonomické vedení firem. Společnost vznikla v r. 2007. Hlavní náplní činnosti společnosti je komplexní zajištění účetnictví včetně zaškolení...Zobrazit
Praha 5 - Zbraslav