Vedení účetnictví Praha 6 Na Bateriích

které se daň vypočítávala, byla Kč. Daňová základna byla rovna hodnotě Kč. Rozdíl mezi účetní zůstatkovou cenou a daňovou základnou je zaokrouhleně Kč a odložená daň má hodnotu Kč. Jelikož se jedná o aktiva, ze kterých se odložená daň vypočítává, odložená daň je Bateriích účetní pohledávkou a účtuje se na rozvahový účet Odložená daňová pohledávka MD, v našem případě je tento účet součástí dlouhodobých Na Bateriích pohledávek a do VH běžného období na stranu D jako výnos. Nová účetní zůstatková cena se nám po převodu nám navýší o zůstatkovou cenu automobilů k částky Kč a Kč, náhradních dílů hodnota Kč a stroje zůstatková cena bude navýšená o Kč. Účetní zůstatková cena bude tedy rovna Kč. Daňovou základnu neměníme. Rozdíl nyní bude kladný a bude mít hodnotu Kč. Po vynásobení sazba daně nám vyjde vedení účetnictvím Bateriím odložená daň ve výši Kč, ovšem nyní má formu závazku. Budeme ji tedy muset zaúčtovat na rozvahový účet Odložený daňový závazek strana D. Zaúčtování tedy bude ve výši Kč na stranu MD účtu VH běžného období, ve výši Kč na straně D účtu Dlouhodobé pohledávky pohledávka a ve výši Kč na stranu D účtu Odložený daňový závazek operace Pro přehlednost opět uvádím vliv převodu daných položek na Petřiny položky rozvahy. Tabulka č. Vliv převodu na konkrétní položky rozvahy poslední operace náhr. díly odpis n.d. parcela čas.rozl.a. čas.rozl.p. odl. daň Aktiva P,B,Z Investice do nemovitostí Zásoby Odložená daňová pohledávka Ostatní aktiva Časové rozlišení Závazky a

vlastní kapitál Nerozdělený zisk běž. období Odložený daňový závazek Ostatní závazky Časové rozlišení Zdroj vlastní zpracování V Vypich následujících tabulkách uvádím konečný stav jednotlivých účtů české rozvahy sestavené k a konečný stav účtů mezinárodní rozvahy, účetnictví Na Bateriích aby bylo vidět, jakou bilanční sumu by měla firma, kdyby účtovala podle IFRS pro SME. Tabulka č. Srovnání rozvahy dle národní úpravy a Mezinárodního standardu aktiva Národní úprava Standard Aktiva Dlouhodobý majetek Pozemky, budovy, zařízení Nehmotná aktiva Investice do nemovitostí Investice do přidružených společností Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Krátkodobé pohledávky Dlouhodobé pohledávky Odložená daňová pohledávka Krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení Ostatní aktiva dětské plavecké Na Praze 6 Bateriích

Mzdové účetnictvím Baterií

Zdroj vlastní zpracování Tabulka č. Srovnání rozvahy dle národní úpravy a Mezinárodního standardu pasiva Národní úprava Standard Pasiva účetnictví Na Bateriích Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Fondy ze zisku Nerozdělený zisk minulých let VH běžného období Cizí zdroje Rezervy Červený vrch Krátkodobé závazky Dlouhodobé závazky Odložený daňový závazek Časové rozlišení Ostatní závazky Zdroj vlastní zpracování Výkaz o finanční situaci dle IFRS pro SME Nakonec své práce bych ještě chtěla ukázat výkaz o finanční situaci firmy XXX, sestavený k Jak si můžeme všimnout a již výše jsem zmiňovala, výkaz o finanční situaci podniku je sestaven tak, jak jej upravuje standard. Obsahuje některé položky, které v české rozvaze nenajdeme. Dopady jednotlivých operací byly znázorněny již výše v kapitole o převodu, zde nastíním jen.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Bateriím
Austar firma
Poskytujeme komplexní účetní služby. Nechejte vedení účetnictví zkušeným profesionálům: Zaúčtování účetních dokladů v souladu s platnými právními předpisy Tvorba potřebných interních dokladů Vedení účetního deníku a hlavní...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
Austar
Poskytujeme komplexní účetní služby. Nechejte vedení účetnictví zkušeným profesionálům: Zaúčtování účetních dokladů v souladu s platnými právními předpisy Tvorba potřebných interních dokladů Vedení účetního deníku a hlavní...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Martina Vyhnálková
Nabídka zpracování účetní, mzdové a daňové agendy. Jakou pomoc při změně můžete očekávat? V případě, že nemáte dokumenty a účetní závěrku, zajistím převzetí dokumentace a účetnictví od původní účetní firmy. V případě špatného,...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
ACCOUNT ONE
Poskytujeme vedení účetnictví, mezd, daňová přiznání, vyúčtování dotací. Poradenství v oblasti účetnictví, daní a ekonomiky. Zakládání firem. Zastupování před úřady. Garance kryté pojištěním.Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
VYMA
Společnost Vyma-účto, s.r.o. byla založena v roce 1996. Již před tímto datem pracovníci firmy podnikali v oboru ekonomického a účetního poradenství, jako fyzické osoby. Za ta léta jsme získali mnoho zkušeností a spokojených zákazníků. Naši klienti...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Hot Economy firma
Máte problémy s účetnictvím? Právě začínáte podnikat? Uvažujete o změně účetní firmy? V těchto případech jsme tu pro VÁS !!! Společnost Hot Economy, s.r.o. poskytuje svým klientům následující služby. vedení jednoduchého účetnictví vedení...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
Hot Economy
Základním cílem je představit společnost Hot Economy, s.r.o. klientům, obchodním partnerům i ostatní veřejnosti. Naše společnost chce podávat všem zájemcům co nejúplnější informace o sobě a o svých zásadách, neboť úplná otevřenost v...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Redus Martin Rada
Jsme mladý tým odborníků s ekonomickým a právním vzděláním. Během naší několikaleté a velice bohaté praxe jsme získali zkušenosti s komplexním vedením podvojného a mzdového účetnictví, poradenstvím v oblasti daní, financí a práva. Naše...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
REDUS
Jsme mladý tým odborníků s ekonomickým a právním vzděláním. Během naší několikaleté a velice bohaté praxe jsme získali zkušenosti s komplexním vedením podvojného a mzdového účetnictví, poradenstvím v oblasti daní, financí a práva. Naše...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Jaroslava Nousková
Nabízíme individuální přístup, profesionální programové vybavení a služby. Poskytujeme komplexní i jednotlivé ekonomické služby pro podnikatele, sdružení, malé a střední firmy a obchodní společnosti.Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
FIN-PARTNER Accounting - Tax
Daňové poradenství, vedení účetnictví, zpracování mezd, založení společnosti - vše pro Vaše podnikání Trendem posledního desetiletí je přenesení nevýdělečných činností na externí společnost. Přenesením nevýdělečných činností na naši...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
FIN-PARTNER
Trendem posledního desetiletí je přenesení nevýdělečných činností na externí společnost. Přenesením nevýdělečných činností na naši společnost ušetříte náklady a zejména čas se plně zaměřit na hlavní předmět Vašeho podnikání. Je to...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Intras Consulting
Podnikání v oblasti organizačního a ekonomického poradenství bylo zahájeno v březnu roku 1991. Postupem doby byli najímáni první zaměstnanci a činnost byla rozšiřována do podoby kompletních služeb účetního a daňového charakteru. Činnost byla...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
MD/D konto
Předmětem činnosti společnosti je vedení účetnictví a po novele příslušných zákonů i daňové evidence pro podnikatelské subjekty a poskytování účetního poradenství právnickým i fyzickým osobám. Zaměstnanci společnosti jsou kvalifikovaní...Zobrazit
Praha 6 - Vokovice
Veronika Lajpertová
Naše společnost nabízí širokou škálu služeb v oblasti firemních financí. Nabízíme Vám externí služby v oblastech: Podvojného účetnictví Daňové evidence Daní Účetního a daňového poradenství Mzdové agendy Podvojné...Zobrazit
Praha 6 - Vokovice
ASPEKT
Společnosti ASPEKT HM poskytují tyto služby: daňové poradenství, tedy zpracování daňových přiznání ke všem daním, zastupování před finančními úřady při daňových řízeních, poskytování daňových konzultací a dohledů, poskytování služeb...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
ASPEKT HM
Společnosti ASPEKT HM zahájily svou činnost v oblasti daní a účetnictví již v roce 1993, jsou pevně ukotveny na trhu, mají vybudovanou solidní klientelu i kvalitní odborné zázemí ve svých zaměstnancích a spolupracovnících, provozují své moderně a...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
EKONS firma
Jsme firmou, která se od svého vzniku v roce 1991 zabývá zpracováním účetnictví, mezd, daní a statistických výkazů pro podnikatele. V roce 1993 se firma transformovala na společnost s ručením omezeným se dvěma jednateli ve vedení. V současnosti má...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
CENZUS frima
Společnost Cenzus je firmou působící v oblasti účetnictví více než 15 let, konkrétně od roku 1994, kdy stávající jednatelé byli zakladateli společnosti a do dnes aktivně rozvíjí její aktivity a udržují stabilní a školený tým pracovníků. ...Zobrazit
Praha 10 - Střešovice
CENZUS
Společnost Cenzus je firmou působící v oblasti účetnictví více než 15 let, konkrétně od roku 1994, kdy stávající jednatelé byli zakladateli společnosti a do dnes aktivně rozvíjí její aktivity a udržují stabilní a školený tým pracovníků. ...Zobrazit
Praha 6 - Střešovice