Vedení účetnictví Praha 6 Petřiny

výši některých položek výkazu o finanční situaci a zbytek shrnu v závěru své bakalářské práce. Celkově v rámci převodu došlo ke zvýšení bilanční sumy podniku o zaokrouhleně Kč. Největší změny byly provedeny na účtech Pozemky, budovy, zařízení, Nerozdělený zisk, Rezervy a Dlouhodobé závazky. Firma ve svém majetku v položce Pozemky, budovy zařízení eviduje dva automobily pořízené na finanční leasing, jejich zůstatková cena k je Kč a Kč. Součástí této položky jsou také náhradní díly v zůstatkové ceně Kč a stroj v Petřiny zůstatkové ceně Kč, která je oproti původní zůstatkové ceně o Kč vyšší. Veškeré položky Pozemků, budov a zařízení jsou účetní Petřin odepisovány rovnoměrně na základě jejich předpokládané doby životnosti. Další položkou jsou Investice do nemovitostí, kde se nachází Na Bateriích parcela, u které není doposud známo, na jaké účely bude využita, a její pořizovací cena je Kč. Firma dále eviduje Zásoby v hodnotě Kč, účtuje o nich způsobem A a vyskladňuje je metodou váženého aritmetického průměru. Nerozdělený zisk firmy se skládá jak s nerozděleného zisku minulých let, tak z výsledku hospodaření běžného období. Jeho hodnota je Kč. Tabulka č. Výkaz o finanční situaci dle IFR pro SME Aktiva Peníze a peněžní ekvivalenty Obchodní a ostatní pohledávky krátkodobé Obchodní a ostatní pohledávky dlouhodobé Finanční aktiva daňové účetnictví Petřinami Zásoby Pozemky, budovy a zařízení Investice do nemovitostí Nehmotná aktiva Biologická aktiva oceněná pořizovací cenou sníženou o oprávky

a snížení hodnoty Biologická aktiva vykazovaná reálnou hodnotou s výsledkovým dopadem Investice do přidružených společností Investice do společných podniků Ostatní aktiva Závazky a vlastní kapitál Obchodní a jiné závazky krátkodobé Obchodní a jiné závazky dlouhodobé petřinský pražský masážích

Petřiny vedení účetnictví

Finanční závazky Odložený daňový závazek Rezervy Podíl nezakládající ovládání Vlastní kapitál připadající vlastníkům mateřské Červený vrch společnosti Nerozdělený ziskztráta Ostatní závazky Zdroj vlastní zpracování Závěr Cílem bakalářské práce bylo charakterizovat způsob vedení účetnictví v malých a středních podnicích v souladu s českou účetní legislativou a provést srovnání s Mezinárodním standardem účetního výkaznictví pro malé a střední firmy. V rámci teoretické části jsem se zabývala nejprve vymezením malých a středních účetnictví Petřiny podniků. Toto vymezení je rodílné v rámci české legislativy a Mezinárodního standardu. Standard za malý a střední podnik považuje takový, kerý nemá věřejnou odpovědnost a zveřejňuje účetní závěrku pro externí uživatele. Dále jsem shrnula základní informace týkající se harmonizace účetnictví a vzniku Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Poměrně velkou část jsem pak věnovala účetnictví Petřiny samotnému srovnání české účetní legislativy a Mezinárodního standardu, a to jak v oblastech zásad pro sestavování závěrek, tak i v Vypich dílčích položkách rozvahy. Největší rozdíly při převodu české rozvahy na mezinárodní se ukázaly při účtování o leasinzích, rezervách, náhradních dílech a dotacích. V rámci praktické části jsem pak teorii aplikovala na mnou vybranou firmu. Jednalo se o společnost.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Petřinám
Redus Martin Rada
Jsme mladý tým odborníků s ekonomickým a právním vzděláním. Během naší několikaleté a velice bohaté praxe jsme získali zkušenosti s komplexním vedením podvojného a mzdového účetnictví, poradenstvím v oblasti daní, financí a práva. Naše...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
REDUS
Jsme mladý tým odborníků s ekonomickým a právním vzděláním. Během naší několikaleté a velice bohaté praxe jsme získali zkušenosti s komplexním vedením podvojného a mzdového účetnictví, poradenstvím v oblasti daní, financí a práva. Naše...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
PONS
Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
PONS Společnost
Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Servis PONS
Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
PONS servis
Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Veronika Lajpertová
Naše společnost nabízí širokou škálu služeb v oblasti firemních financí. Nabízíme Vám externí služby v oblastech: Podvojného účetnictví Daňové evidence Daní Účetního a daňového poradenství Mzdové agendy Podvojné...Zobrazit
Praha 6 - Vokovice
MD/D konto
Předmětem činnosti společnosti je vedení účetnictví a po novele příslušných zákonů i daňové evidence pro podnikatelské subjekty a poskytování účetního poradenství právnickým i fyzickým osobám. Zaměstnanci společnosti jsou kvalifikovaní...Zobrazit
Praha 6 - Vokovice
EKONS firma
Jsme firmou, která se od svého vzniku v roce 1991 zabývá zpracováním účetnictví, mezd, daní a statistických výkazů pro podnikatele. V roce 1993 se firma transformovala na společnost s ručením omezeným se dvěma jednateli ve vedení. V současnosti má...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Austar firma
Poskytujeme komplexní účetní služby. Nechejte vedení účetnictví zkušeným profesionálům: Zaúčtování účetních dokladů v souladu s platnými právními předpisy Tvorba potřebných interních dokladů Vedení účetního deníku a hlavní...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
Austar
Poskytujeme komplexní účetní služby. Nechejte vedení účetnictví zkušeným profesionálům: Zaúčtování účetních dokladů v souladu s platnými právními předpisy Tvorba potřebných interních dokladů Vedení účetního deníku a hlavní...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
ACCOUNT ONE
Poskytujeme vedení účetnictví, mezd, daňová přiznání, vyúčtování dotací. Poradenství v oblasti účetnictví, daní a ekonomiky. Zakládání firem. Zastupování před úřady. Garance kryté pojištěním.Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Martina Vyhnálková
Nabídka zpracování účetní, mzdové a daňové agendy. Jakou pomoc při změně můžete očekávat? V případě, že nemáte dokumenty a účetní závěrku, zajistím převzetí dokumentace a účetnictví od původní účetní firmy. V případě špatného,...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
VYMA
Společnost Vyma-účto, s.r.o. byla založena v roce 1996. Již před tímto datem pracovníci firmy podnikali v oboru ekonomického a účetního poradenství, jako fyzické osoby. Za ta léta jsme získali mnoho zkušeností a spokojených zákazníků. Naši klienti...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Hot Economy firma
Máte problémy s účetnictvím? Právě začínáte podnikat? Uvažujete o změně účetní firmy? V těchto případech jsme tu pro VÁS !!! Společnost Hot Economy, s.r.o. poskytuje svým klientům následující služby. vedení jednoduchého účetnictví vedení...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
Hot Economy
Základním cílem je představit společnost Hot Economy, s.r.o. klientům, obchodním partnerům i ostatní veřejnosti. Naše společnost chce podávat všem zájemcům co nejúplnější informace o sobě a o svých zásadách, neboť úplná otevřenost v...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Lenka Nývltová
Zajišťování účetní a související agendy prostřednictvím externí účetní je zajímavá alternativa pro ty, kteří nemohou nebo nechtějí věnovat svůj čas, energii a peníze na provoz vlastního účetního oddělení a chtějí se naplno věnovat pouze...Zobrazit
Praha 6 - Liboc
FIN-PARTNER Accounting - Tax
Daňové poradenství, vedení účetnictví, zpracování mezd, založení společnosti - vše pro Vaše podnikání Trendem posledního desetiletí je přenesení nevýdělečných činností na externí společnost. Přenesením nevýdělečných činností na naši...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
FIN-PARTNER
Trendem posledního desetiletí je přenesení nevýdělečných činností na externí společnost. Přenesením nevýdělečných činností na naši společnost ušetříte náklady a zejména čas se plně zaměřit na hlavní předmět Vašeho podnikání. Je to...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Jaroslava Nousková
Nabízíme individuální přístup, profesionální programové vybavení a služby. Poskytujeme komplexní i jednotlivé ekonomické služby pro podnikatele, sdružení, malé a střední firmy a obchodní společnosti.Zobrazit
Praha 6 - Břevnov