Vedení účetnictví Praha 6 Střešovičky

firmy je Kč. Firma o nich účtuje způsobem A, výdej zásob ze skladu je oceněn cenami zjištěnými váženým aritmetickým průměrem. Firma Střešovičky vlastní jak dlouhodobé tak krátkodobé pohledávky. Jejich celková výše je Kč. V těchto pohledávkách je zahrnuta také odložená daňová daňové účetnictví Střešoviček pohledávka ve výši Kč. Základní kapitál firmy je ve výši Kč a je splacen v plné výši třemi vlastníky firmy. Podíl každého pak tvoří a je vyčíslen na hodnotu Kč. Dlouhodobé úvěry firma nemá žádné, mezi krátkodobé pak patří závazky z obchodních vztahů, závazky k zaměstnancům a s tím související závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, dále zde najdeme například Pohořelec přijaté krátkodobé zálohy. Firma tvoří rezervu na opravu dlouhodobého majetku. Hodnota této rezervy je Kč. Tabulka č. Rozvaha firmy podle české legislativy v tisících korunách AKTIVA Netto hodnota PASIVA Běžné období Celkem Celkem Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál Střešovičkám služby účetních Dlouhodobý nehmotný majetek Základní kapitál Software Základní kapitál Dlouhodobý hmotný majetek Kapitálové fondy Pozemky Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Stavby Rozdíly z přeměn společnosti SMV a soubory MV Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Nedokončený dlouhodobý majetek Zákonný rezervní fond, Nedělitelný fond Dlouhodobý finanční majetek VH minulých let Podíly v ovládaných a řízených osobách Nerozdělený zisk minulých let Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem VH běžného

účetního období Oběžná aktiva Cizí zdroje Zásoby Rezervy Materiál Rezervy podle zvláštních právních předpisů Nedokončená výroba a polotovary Krátkodobé závazky Výrobky Závazky z obchodních vztahů Zboží Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům účetnictví Střešovičky sdružení Dlouhodobé pohledávky Závazky k zaměstnancům Pohledávky z obchodních vztahů Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Odložená daňová pohledávka Stát daňové závazky a dotace Krátkodobé pohledávky Krátkodobé přijaté zálohy Pohledávky z obchodních vztahů Dohadné účty pasivní Stát daňové pohledávky Jiné závazky Krátkodobé poskytnuté zálohy Časové rozlišení Dohadné účty aktivní Výdaje příštích období Jiné pohledávky Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách Časové rozlišení Náklady příštích období Příjmy příštích období Zdroj účetnictví firmy Převod z národní legislativy V této části se budu zabývat

Účetnictví Střešovičky

převodem položek rozvahy sestavené dle české legislativy na výkaz o finanční situaci rozvaha dle Mezinárodního standardu. K usnadnění Dlabačov převodu jsem využila tabulky vytvořené vlastní činností v excelu, které se nachází v přílohách. Rovněž popíšu postup při převodu Ořechovka jednotlivých položek a na konci každé části převodu zobrazím souhrnnou tabulku pro převáděné operace pouze na položkách, kterých se poradenství účetními Střešovičky týkaly, ne na celé rozvaze. Tabulky jsou uváděny v tisících korunách. Nejprve se budu zabývat převodem dvou automobilů pořízených na finanční leasing. Postup u obou bude shodný, pouze částky budou odlišné. První automobil První automobil má hodnotu Kč. Byl pořízen.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Střešovičkám
CENZUS frima
Společnost Cenzus je firmou působící v oblasti účetnictví více než 15 let, konkrétně od roku 1994, kdy stávající jednatelé byli zakladateli společnosti a do dnes aktivně rozvíjí její aktivity a udržují stabilní a školený tým pracovníků. ...Zobrazit
Praha 10 - Střešovice
CENZUS
Společnost Cenzus je firmou působící v oblasti účetnictví více než 15 let, konkrétně od roku 1994, kdy stávající jednatelé byli zakladateli společnosti a do dnes aktivně rozvíjí její aktivity a udržují stabilní a školený tým pracovníků. ...Zobrazit
Praha 6 - Střešovice
Macko firma
Komplexní zpracování účetnictví, daňové evidence pro malé a střední firmy, zpracování mzdové agendy, evidence DPH, daně silniční, vypracování daňového přiznání, včetně stanovených výkazů. Zastupování firem i OSVČ na úřadech.Zobrazit
Praha 10 - Střešovice
Macko
Komplexní zpracování účetnictví, daňové evidence pro malé a střední firmy, zpracování mzdové agendy, evidence DPH, daně silniční, vypracování daňového přiznání, včetně stanovených výkazů. Zastupování firem i OSVČ na úřadech.Zobrazit
Praha 6 - Střešovice
Zuzana Zahrádková
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd, daňových přiznání a zastupování na úřadech.Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
ASPEKT
Společnosti ASPEKT HM poskytují tyto služby: daňové poradenství, tedy zpracování daňových přiznání ke všem daním, zastupování před finančními úřady při daňových řízeních, poskytování daňových konzultací a dohledů, poskytování služeb...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
ASPEKT HM
Společnosti ASPEKT HM zahájily svou činnost v oblasti daní a účetnictví již v roce 1993, jsou pevně ukotveny na trhu, mají vybudovanou solidní klientelu i kvalitní odborné zázemí ve svých zaměstnancích a spolupracovnících, provozují své moderně a...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Intras Consulting
Podnikání v oblasti organizačního a ekonomického poradenství bylo zahájeno v březnu roku 1991. Postupem doby byli najímáni první zaměstnanci a činnost byla rozšiřována do podoby kompletních služeb účetního a daňového charakteru. Činnost byla...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Jaroslava Nousková
Nabízíme individuální přístup, profesionální programové vybavení a služby. Poskytujeme komplexní i jednotlivé ekonomické služby pro podnikatele, sdružení, malé a střední firmy a obchodní společnosti.Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Austar firma
Poskytujeme komplexní účetní služby. Nechejte vedení účetnictví zkušeným profesionálům: Zaúčtování účetních dokladů v souladu s platnými právními předpisy Tvorba potřebných interních dokladů Vedení účetního deníku a hlavní...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
Austar
Poskytujeme komplexní účetní služby. Nechejte vedení účetnictví zkušeným profesionálům: Zaúčtování účetních dokladů v souladu s platnými právními předpisy Tvorba potřebných interních dokladů Vedení účetního deníku a hlavní...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
AMMO Servis
Společnost AMMO Servis byla založena v roce 2006 jako společnost poskytující služby. Sídlo společnosti se nachází v Jihočeském kraji, v malebné krajině blízko renesančního městečka Slavonice. V Praze se nachází naše pobočka, kde se specializujeme...Zobrazit
Praha 1 - Hradčany
DANTEM firma
Poskytujeme služby v oblastech inventury majetku, zboží a skladových zásob, zavádění čárových kódů. Vedeme analytické evidence majetku v databázových softwarech. Zpracováváme požadavky, označujeme majetek štítky s čárovými kódy. Nabízíme...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
DANTEM
DANTEM, která jako jediná na českém, slovenském a maďarském trhu nabízí komplexní služby v oblasti inventarizace. Působíme zejména v následujících oblastech: Inventury majetku Zavádění čárových kódů pro inventury majetku Inventury zboží a...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Hot Economy firma
Máte problémy s účetnictvím? Právě začínáte podnikat? Uvažujete o změně účetní firmy? V těchto případech jsme tu pro VÁS !!! Společnost Hot Economy, s.r.o. poskytuje svým klientům následující služby. vedení jednoduchého účetnictví vedení...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
Hot Economy
Základním cílem je představit společnost Hot Economy, s.r.o. klientům, obchodním partnerům i ostatní veřejnosti. Naše společnost chce podávat všem zájemcům co nejúplnější informace o sobě a o svých zásadách, neboť úplná otevřenost v...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
FIN-PARTNER Accounting - Tax
Daňové poradenství, vedení účetnictví, zpracování mezd, založení společnosti - vše pro Vaše podnikání Trendem posledního desetiletí je přenesení nevýdělečných činností na externí společnost. Přenesením nevýdělečných činností na naši...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
FIN-PARTNER
Trendem posledního desetiletí je přenesení nevýdělečných činností na externí společnost. Přenesením nevýdělečných činností na naši společnost ušetříte náklady a zejména čas se plně zaměřit na hlavní předmět Vašeho podnikání. Je to...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Martina Vyhnálková
Nabídka zpracování účetní, mzdové a daňové agendy. Jakou pomoc při změně můžete očekávat? V případě, že nemáte dokumenty a účetní závěrku, zajistím převzetí dokumentace a účetnictví od původní účetní firmy. V případě špatného,...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
DANEI
Jmenuji se Dagmar Nejedlá, ing. Jsem zakladatel a majitel účetní firmy Danei, která poskytuje kompletní služby v oborech účetnictví a ekonomie. Účetní služby s individuálním přístupem na míru se vyplatí i Vám. Účetní firma Vám ušetří čas i...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov